RAST Corp. CZ s.r.o.

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění a vztahuje se na zboží zakoupené prostřednictvím našich obchodních zástupců osobně nebo zaslané poštou. Prodávajícím je obchodní společnost RAST Corp s.r.o., se sídlem Jiráskova 962/31, Nový Jičín IČ: 25244264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24342 (dále jen „Prodávající“). Kupující převzetím zboží od Prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

 

I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době výrobní vada, má kupující právo tuto výrobní vadu reklamovat. Za výrobní vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Případná reklamace uplatňovaná před proplacením faktury za odebrané zboží, nemá odkladný účinek na její proplacení. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

II. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Záruka se vstahuje na  výrobní vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby popřípadě  technolog. postupu. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí vyměněné věci.  Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka a tato měla prokazatelně výrobní vadu. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruka se nevstahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující má právo uplatnit reklamaci v místě sídla Prodávajícího. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na adresu Prodávajícího Jiráskova 962/31, Nový Jičín, PSČ: 741 01

Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u Prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je nutné zejména zaslání kopie nákupního dokladu. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

Pro urychlení komunikace žádáme Kupující o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE ” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího!

Pouze v případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši.

Při zasílání poštou nepřebírá prodejce žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, či poškození přepravou reklamovaných výrobků. Záruka se nevstahuje na závady vzniklé používáním výrobků v rozporu s návodem k použití, údržbě a ošetřování (návod na použití a údržbu je vždy součástí zboží, při ztrátě je k dispozici návod na použití a údržbu na web.stránkách Prodávajícího www.rastcorp.cz ), veškeré změny výrobků, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku jejich opotřebení způsobeného obvyklým užíváním (viz. Zákon č. 136/2002 Sb., §619, odst.2), opotřebení výrobku v důsledku nevhodného výběru a užití, výrobky u kterých byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy nesouvicející s běžnou údržbou nebo opotřebením výrobků.

 

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Uplatní-li kupující právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je Prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

V. ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové výrobní vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění výrobní vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší Prodávajícímu.

Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího.

Kupující má tedy zejména právo, aby reklamovaná výrobní vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud není oprava výrobní vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

 

VI. NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelnou výrobní vadu se považuje taková výrobní vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění nebylo provedeno ve výše uvedené lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli).

Jde-li o výrobní vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

I v případě výrobní vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí výrobní vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

 

VII. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou. Není-li to možné, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu.

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vrácení zboží:

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při  uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zboží zašle kupující zpět v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje na vlastní náklady.  

Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná zásilka. Při vrácení zboží si může Kupující zvolit způsob úhrady peněz: buď poštovní poukázkou vyplacenou v hotovosti, nebo převodem na účet. Vrácení kupní ceny bude zrealizováno maximálně do 30 kalendářních dnů. Způsob úhrady včetně případného čísla účtu, na který mají být peníze zaslány, uvede Kupující písemně na listu přiloženém k zásilce. K zásilce bude přiložen dopis obsahující zprávu kupujícího o tom, že odstupuje od smlouvy v zákonem dané lhůtě a v požadovaném stavu vrací nakoupené zboží.  

Při vrácení zboží účtuje Prodávající Kupujícímu, pokud zvolí Kupující úhradu částky složenkou, manipulační poplatek 35,-Kč (odečte se z vrácené částky). V případě platby převodem na účet manipulační poplatek nebude účtován. 

Vrácení zboží lze realizovat pouze zasláním na výše uvedenou adresu Prodávajícího, doporučujeme předem projednat písemně na e-mailu reklamace@rastcorp.cz.

 

IX. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o kupujících Prodávající zpracovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 8. 4. 2011. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.